Tôi muốn biết thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục, có cơ quan nào thực hiện thủ tục hành chính?

Trả lời:

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 9 câu hỏi liên quan