Tôi muốn hỏi về việc tiếp nhận lưu học sinh về nước, có kết quả thực hiện thủ tục hành chính như thế nào?

Trả lời:

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính việc tiếp nhận lưu học sinh về nước đó là: Quyết định tiếp nhận về nước hoặc văn bản giới thiệu lưu học sinh về cơ quan, tổ chức đã công tác trước khi đi học (đối với lưu học sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng) hoặc giới thiệu lưu học sinh về cơ quan, tổ chức đã cam kết tiếp nhận hoặc có nhu cầu tuyển dụng lưu học sinh về làm việc (đối với lưu học sinh chưa có cơ quan công tác).

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 10 câu hỏi liên quan