Tôi muốn hỏi về việc tiếp nhận lưu học sinh về nước, theo căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nào?

Trả lời:

Văn bản pháp lý để thực hiện việc tiếp nhận lưu học sinh về nước đó là:Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài và và Thông tư số 34/2017/TT-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 10 câu hỏi liên quan