Chương trình khuyến mại quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP có tổng giá trị giải thưởng quà tặng trên 100 triệu đồng nhưng giá trị giải thưởng theo từng tỉnh dưới 100 triệu đồng thì Công ty sẽ đăng ký Sở Công Thương tổng giá trị cho cả chương trình cho các Sở Công Thương hay chỉ đăng ký giá trị giải thưởng quà tặng ước tính đối với từng tỉnh, thành phố cho từng Sở Công Thương của từng tỉnh, thành phố?

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, trường hợp Công ty khi thực hiện 01 chương trình khuyến mại theo các hình thức quy định tại khoản 8 Điều 92 Luật Thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng của chương trình từ 100 triệu đồng trở lên, Công ty phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại đến Sở Công Thương theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP (quy định này không phân biệt việc thương nhân thực hiện trên địa bàn 01 hay nhiều tỉnh, thành phố). Khi thực hiện thông báo khuyến mại, Công ty sẽ thông báo theo Mẫu số 01 - Phụ lục kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP trong đó nêu rõ cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng); tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (tổng giá trị giải thưởng của cả chương trình khuyến mại)

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan