Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, trước khi thực hiện khuyến mại, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức hoạt động khuyến mại. Vậy trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ thông báo qua đường bưu điện thì căn cứ để tính thời điểm nhận hồ sơ là thời điểm nào?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại đã quy định cụ thể thời gian doanh nghiệp phải gửi hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại đến Sở Công Thương là tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện trong trường hợp gửi qua đường bưu điện). Quy định này không liên quan đến thời gian nhân viên bưu điện/ nhân viên phát chuyển nhanh nhận được hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại từ doanh nghiệp.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan