Những người thuộc hộ gia đình khi tham gia BHYT thì mức đóng BHYT được giảm trừ từ thành viên thứ hai trở đi, cụ thể như thế nào?

Trả lời:

- Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; - Người thứ hai đóng bằng 70% của người thứ nhất;- Người thứ ba đóng bằng 60% của người thứ nhất;- Người thứ tư đóng bằng 50% của người thứ nhất;- Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.Việc giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định nêu trên được thực hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 20 câu hỏi liên quan