Do thay đổi chỗ ở, tôi muốn thay đổi nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu ghi trên thẻ BHYT, trình tự làm như thế nào?

Trả lời:

1. Việc đổi thẻ BHYT do thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu được thực hiện vào ngày 01 đến ngày 10 của tháng đầu mỗi quý, vì vậy, vào những ngày này anh/chị có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT sẽ thực hiện theo hướng dẫn sau: - Đối tượng đăng ký thẻ BHYT qua doanh nghiệp nơi đang làm việc: liên hệ phòng nhân sự hoặc phòng y tế tại doanh nghiệp để thay đổi nơi KCB ban đầu. - Các đối tượng hưu trí, trẻ em, người có công với cách mạng, người mất sức lao động, người hưởng bảo trợ xã hội: đến cơ quan BHXH quận, huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xin thay đổi nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu. - Đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình: đến đại lý thu BHYT và đăng ký lại nơi KCB BHYT ban đầu.2. Trình tự, thủ tục thay đổi nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu ghi trên thẻ BHYT thực hiện như câu 20

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 22 câu hỏi liên quan