Tôi là người nước ngoài song không có cơ sở sản xuất kinh doanh tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nào có thể đại diện cho tôi nộp đơn đăng ký xác lập quyền SHCN?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 89 của Luật Sở hữu trí tuệ và điểm 3.2.b Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, trường hợp chủ đơn là người nước ngoài song không có cơ sở sản xuất kinh doanh tại Việt Nam thì tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo uỷ quyền của chủ đơn có thể đại diện cho chủ đơn nộp đơn đăng ký xác lập quyền SHCN

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 8 câu hỏi liên quan