Tôi muốn biết làm thế nào để viết bản mô tả sáng chế một cách hiệu quả?

Trả lời:

Để soạn thảo bản mô tả sáng chế một cách hiệu quả, người soạn thảo cần: - Soạn thảo phần phạm vi (yêu cầu) bảo hộ trước dựa trên các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật mới của sáng chế xác định được trong quá trình tra cứu tình trạng kỹ thuật, kết hợp với các dấu hiệu kỹ thuật liên quan khác để tạo thành tập hợp các dấu hiệu kỹ thuật cần và đủ để xác định phạm vi bảo hộ của sáng chế;- Dựa trên phần phạm vi (yêu cầu) bảo hộ đã soạn thảo, người soạn thảo sẽ soạn thảo phần mô tả sáng chế, hình vẽ và các nội dung khác (nếu cần) sao cho phạm vi (yêu cầu) bảo hộ được phần mô tả sáng chế minh họa một cách đầy đủ, đồng thời bộc lộ hoàn toàn bản chất của sáng chế để căn cứ vào đó, người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế. - Trong quá trình soạn thảo bản mô tả sáng chế, người soạn thảo nên tham khảo bản mô tả của sáng chế đã được cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng hoặc có liên quan của sáng chế.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 24 câu hỏi liên quan