Tôi muốn biết các thiếu sót thường gặp đối với bản mô tả sáng chế nói chung?

Trả lời:

Các thiếu sót thường gặp đối với bản mô tả sáng chế nói chung:- Bản mô tả thiếu các thông tin cần thiết, không bộc lộ đầy đủ bản chất của sáng chế để căn cứ vào đó, người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế.- Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ được thể hiện không rõ ràng, chính xác để xác định phạm vi bảo hộ của sáng chế.- Các thuật ngữ, dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật được sử dụng trong bản mô tả sáng chế không thống nhất với nhau (chẳng hạn thuật ngữ được sử dụng trong phần phạm vi (yêu cầu) bảo hộ không thống nhất với thuật ngữ tương ứng được sử dụng trong phần mô tả sáng chế).

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 24 câu hỏi liên quan