Tôi cần lưu ý những gì khi nộp đơn đăng ký sáng chế về trình tự gen hoặc một phần trình tự gen?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm 23.8.a Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, đối với đơn đăng ký sáng chế về trình tự gen hoặc một phần trình tự gen, ngoài yêu cầu chung đối với phần mô tả sáng chế, phần mô tả phải có danh mục trình tự gen được thể hiện theo tiêu chuẩn WIPO ST.25 mục 2 (ii) (Tiêu chuẩn thể hiện danh mục trình tự nucleotit và trình tự axit amin trong đơn đăng ký sáng chế). Danh mục trình tự được thể hiện thành một phần riêng và đặt ở phía cuối bản mô tả.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 24 câu hỏi liên quan