Tôi muốn biết làm thế nào để đơn đăng ký sáng chế được thẩm định nội dung trong thời hạn sớm nhất?

Trả lời:

Để đơn đăng ký sáng chế được thẩm định nội dung trong thời hạn sớm nhất, người nộp đơn cần: - Nộp yêu cầu công bố sớm ngay khi nộp đơn để đơn được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ; - Nộp yêu cầu thẩm định nội dung kèm theo các loại phí cần thiết trước khi đơn được công bố để đơn được thẩm định nội dung trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 20 câu hỏi liên quan