Tôi muốn công chứng hợp đồng thế chấp để vay vốn ngân hàng, tôi đã tự soạn thảo sẵn hợp đồng, hỏi tôi cần chuẩn bị thêm các giấy tờ gì?

Trả lời:

Luật công chứng (khoản 1 Điều 40 quy định về công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn. Theo đó, hồ sơ yêu cầu công chứng được lập thành một bộ, gồm các giấy tờ sau đây:a) Phiếu yêu cầu công chứng, trong đó có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ;b) Dự thảo hợp đồng, giao dịch;c) Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng;d) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;đ) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.Căn cứ vào quy định nêu trên, ông/bà cần chuẩn chị các thành phần giấy tờ theo quy định.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan