Tôi sống ở thành phố Cần Thơ. Bố tôi sống ở thành phố Hà Nội. Tôi muốn ủy quyền cho Bố tôi làm thủ tục mua nhà ở tại thành phố Hà Nội. Chúng tôi có bắt buộc phải cùng đến một Văn phòng công chứng để thực hiện công chứng hợp đồng ủy quyền không?

Trả lời:

Điều 55, Luật công chứng quy định về công chứng hợp đồng ủy quyền như sau:1. Khi công chứng các hợp đồng ủy quyền, công chứng viên có trách nhiệm kiểm tra kỹ hồ sơ, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của các bên và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền đó cho các bên tham gia.2. Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền. Căn cứ quy định nêu trên, bạn và bố bạn thể công chứng hợp đồng ủy quyền mà không phải cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng?

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan