Tôi muốn công chứng hợp đồng thuê nhà nhưng tôi không biết ký. Trường hợp của tôi phải thực hiện thế nào?

Trả lời:

Khoản 2 Điều 48 Luật công chứng quy định về việc ký, điểm chỉ trong văn bản công chứng như sau:Việc điểm chỉ được thay thế việc ký trong trường hợp người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch không ký được do khuyết tật hoặc không biết ký. Khi điểm chỉ, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch sử dụng ngón trỏ phải; nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái; trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó thì điểm chỉ bằng ngón khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón nào, của bàn tay nào.Căn cứ vào quy định trên thì bạn có thể công chứng hợp đồng thuê nhà. Công chứng viên sẽ hướng dẫn bạn cách điểm chỉ vào hợp đồng bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của bạn.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan