Tôi muốn công chứng di chúc. Tôi có thể ủy quyền cho con trai tôi yêu cầu công chứng di chúc thay tôi được không?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 56 Luật Công chứng quy định về việc công chứng di chúc như sau:Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc, không ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc.Căn cứ quy định nêu trên, bạn phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc mà không thể ủy quyền cho con trai bạn yêu cầu công chứng di chúc thay bạn.

Các thủ tục liên quan