Trẻ em đã được xác nhận đủ điều kiện làm con nuôi ở nước ngoài, nếu có công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì có giải quyết hay không?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 36 Luật nuôi con nuôi quy định, trước khi Sở Tư pháp xem xét, giới thiệu trẻ em làm con nuôi, nếu có người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì người đó liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng mà trẻ em đang sinh sống để xem xét, giải quyết, nếu việc nhận con nuôi đã hoàn thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Sở Tư pháp để chấm dứt việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài. Do đó, nếu trẻ em đã được xác nhận đủ điều kiện làm con nuôi ở nước ngoài nhưng Sở Tư pháp chưa thực hiện thủ tục giới thiệu làm con nuôi nước ngoài thì trẻ em đó vẫn có cơ hội làm con nuôi trong nước nếu có công dân Việt Nam thường trú ở trong nước có nguyện vọng nhận nuôi.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 18 câu hỏi liên quan