Tôi có em đã mất vì bị đắm tàu ngoài khơi. Tòa án đã tuyên bố em tôi là đã chết và tôi đã thực hiện đăng ký khai tử cho em tôi tại UBND cấp xã. Nay em tôi còn sống và trở về, được Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố chết thì việc đăng ký khai tử của em tôi phải giải quyết như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 31 Luật hộ tịch, sau khi nhận được thông báo của Tòa án về việc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người đã chết, công chức Tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi vào Sổ đăng ký khai tử theo bản án, quyết định của Tòa án. Đồng thời, căn cứ vào Bản án, quyết định của Tòa án, UBND cấp xã nơi đã thực hiện việc đăng ký khai tử ban hành Quyết định thu hồi Trích lục khai tử của em anh (chị).

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan