Khi nào công dân được cấp lại Chứng minh nhân dân?

Trả lời:

Điểm b, mục 2 phần II Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/01/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân quy định công dân được cấp lại CMND khi bị mất.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan