Cho biết thành phần và số lượng hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC?

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 20, Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an:- Thành phần hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC gồm:+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC (Theo mẫu PC23 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an);+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn có liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề về PCCC (Theo mẫu PC23, Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an);+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC;+ 01 ảnh màu cỡ 3x4.- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 9 câu hỏi liên quan