Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế về PCCC là gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 47, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy:Cá nhân để được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế về PCCC phải bảo đảm các điều kiện sau:- Bằng tốt nghiệp trình độ Đại học chuyên ngành PCCC hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn, kèm theo chứng nhận bồi dưỡng kiến thức PCCC;- Có tối thiểu 05 năm tham gia thiết kế về PCCC;- Đã tham gia thiết kế về PCCC tối thiểu 05 công trình.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 9 câu hỏi liên quan