Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công về PCCC là gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 47, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy:Cá nhân để được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về PCCC phải bảo đảm các điều kiện sau:- Có trình độ trung cấp về PCCC trở lên hoặc trình độ chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC;- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 9 câu hỏi liên quan