Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn giám sát về PCCC là gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 41, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy:Doanh nghiệp, cơ sở hành nghề kinh doanh dịch vụ PCCC với nội dung tư vấn giám sát về PCCC phải bảo đảm các điều kiện sau:- Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng về PCCC hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC;- Doanh nghiệp, cơ sở phải có cá nhân đủ điều kiện hành nghề dịch vụ PCCC, cụ thể:+ Có ít nhất 01 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về PCCC;+ Có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì giám sát về PCCC;- Có địa điểm hoạt động; phương tiện, thiết bị, địa điểm bảo đảm thực hiện tư vấn giám sát về PCCC.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 9 câu hỏi liên quan