Công ty tôi hiện đang thi công hạng mục lắp đặt thiết bị PCCC cho một công trình. Tuy nhiên chủ đầu tư yêu cầu các thiết bị trước khi được lắp đặt phải được kiểm định PCCC. Tôi muốn biết thủ tục để được kiểm định PCCC, và danh mục các thiết bị nào cần phải kiểm định PCCC.

Trả lời:

Khoản 4 Điều 18 Thông tư Số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định thủ tục kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy như sau:a) Hồ sơ đề nghị kiểm định, gồm:- Đơn đề nghị kiểm định phương tiện (mẫu số PC17);- Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định;- Chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có);- Chứng nhận xuất xưởng của phương tiện.Hồ sơ đề nghị kiểm định nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó. Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm định và cung cấp mẫu phương tiện cần kiểm định cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.b) Chậm nhất không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và mẫu phương tiện cần kiểm định, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải có kết quả và trả kết quả kiểm định. Đối với các phương tiện khi kiểm định phải phụ thuộc vào việc lắp đặt hệ thống đồng bộ phương tiện thì cơ quan tiến hành kiểm định cần thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định biết và thống nhất thời gian trả kết quả kiểm định.Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn kèm theo biên bản kiểm định của đơn vị kiểm định, phương tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều này, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải xem xét, cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện; trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.Danh mục các thiết bị cần phải kiểm định PCCC được quy định tại Phụ lục V, ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 20 câu hỏi liên quan