Công ty chúng tôi đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định cho lô phương tiện PCCC, tuy nhiên, khi đề nghị nghiệm thu công trình, đơn vị tư vấn giám sát yêu cầu cung cấp Biên bản kiểm định đã nêu làm căn cứ trong Giấy chứng nhận kiểm định đã được cấp. Chúng tôi mong nhận được hướng dẫn về vấn đề này.

Trả lời:

Căn cứ Điều 18 Thông tư Số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định Phương tiện PCCC được kiểm định chủng loại, mẫu mã và thông số kỹ thuật của phương tiện, kết quả kiểm định được đánh giá và lập biên bản theo mẫu PC18, nếu đạt kết quả sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm định theo mẫu PC19. Như vậy, biên bản kiểm định được lập làm căn cứ để cấp giấy chứng nhận kiểm định cho lô phương tiện PCCC khi đạt kết quả. Như vậy, đơn vị đề nghị kiểm định chỉ nhận được Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC nếu lô phương tiện đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 20 câu hỏi liên quan