Dự án, công trình A đã được Cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt thiết kế về PCCC, mà chưa thi công hoặc đang thi công về PCCC, thì Bộ Công an ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới về PCCC và có hiệu lực thi hành, thì chủ đầu tư có bắt buộc phải tuân thủ theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới về PCCC hay không?

Trả lời:

Dự án, công trình A đã được Cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt thiết kế về PCCC, mà chưa thi công hoặc đang thi công về PCCC, thì Bộ Công an ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới về PCCC và có hiệu lực thi hành. Trường hợp này, căn cứ vào quy định tại điểm c khoản 5 Điều 7 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công an thì không bắt buộc chủ đầu tư phải tuân thủ hoàn toàn các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới về PCCC này, mà chủ đầu tư căn cứ vào tình hình thực tế, để có thể áp dụng các giải pháp điều chỉnh phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới được ban hành.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 20 câu hỏi liên quan