Sau khi nhận được văn bản thông báo, đề nghị kiểm tra nghiệm thu về PCCC của chủ đầu tư, thì trong thời hạn bao nhiêu ngày thì cơ quan Cảnh sát PCCC phải tổ chức kiểm tra nghiệm thu về PCCC?

Trả lời:

Căn cứ vào quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công an, thì kể từ ngày nhận được văn bản thông báo, đề nghị kiểm tra nghiệm thu về PCCC của chủ đầu tư thì trong vòng 07 ngày làm việc cơ quan Cảnh sát PCCC đã thẩm duyệt trước đó có trách nhiệm tổ chức kiểm tra nghiệm thu về PCCC đối với công trình theo nội dung quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan