Trong quá trình thiết kế về PCCC cho các dự án, công trình, thì chủ đầu tư có được áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế để thiết kế về PCCC hay không?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, thì các tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về PCCC được phép áp dụng để thiết kế về PCCC tại Việt Nam trong các trường hợp sau:- Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế có quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;- Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế có quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam hoặc phù hợp với yêu cầu thực tế của Việt Nam và được Bộ Công an chấp thuận bằng văn bản.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 20 câu hỏi liên quan