Công trình nào thì phải thực hiện thủ tục chấp thuận địa điểm xây dựng?

Trả lời:

Công trình có nguy hiểm về cháy, nổ nêu tại các Mục 14, 16 và 20 Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ phải có văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trước khi tiến hành thiết kế công trình.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 20 câu hỏi liên quan