Hồ sơ đề nghị góp ý đối với hồ sơ thiết kế cơ sở gồm những thành phần gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ:Hồ sơ đề nghị góp ý đối với hồ sơ thiết kế cơ sở công trình gồm 02 bộ, có xác nhận của chủ đầu tư, nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch phần thuyết minh ra tiếng Việt kèm theo, cụ thể như sau:- Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);- Bản sao văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền;- Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;- Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 13 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 20 câu hỏi liên quan