Đấu thầu, mua sắm công
Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến khi doanh nghiệp tham gia đấu thầu hoặc mua sắm công theo quy định
  • Thực hiện đấu thầu
  • Tham gia mạng đấu thầu quốc gia