Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

a) Bước 1: Hội đồng trường xem xét, quyết nghị việc cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường và gửi hồ sơ đề nghị cơ quan chủ quản trường
quyết định.

b) Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của nhà trường, cơ quan chủ quản trường ra quyết định cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường. Trường hợp không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc 15 ngày làm việc
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc 15 ngày làm việc

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
a) Văn bản nêu rõ lý do cách chức. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
b) Các văn bản, giấy tờ chứng minh liên quan đến việc bị cách chức. Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Chủ tịch và thành viên hội đồng trường bị cách chức nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm.
b) Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
c) Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ.
d) Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức, viên chức.
đ) Vi phạm các quy định đến mức phải cách chức quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của trường.