Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

a) Bước 1: Hội đồng trường xem xét, quyết nghị việc miễn nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường và gửi hồ sơ đề nghị cơ quan chủ quản trường quyết định.

b) Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của nhà trường, cơ quan chủ quản trường ra quyết định miễn nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường. Trường hợp không miễn nhiệm, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc 15 ngày làm việc
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc 15 ngày làm việc

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
a) Văn bản nêu rõ lý do miễn nhiệm. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
b) Các văn bản, giấy tờ chứng minh liên quan đến việc bị miễn nhiệm. Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Chủ tịch và các thành viên hội đồng trường bị miễn nhiệm nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Có đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi tham gia hội đồng trường.
b) Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
c) Sức khỏe không đủ khả năng đảm nhiệm công việc được giao, đã phải nghỉ làm việc để điều trị quá 06 (sáu) tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.
d) Có trên 50% tổng số thành viên của hội đồng trường kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm.
đ) Vi phạm các quy định đến mức phải miễn nhiệm quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của trường.