Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

- Khi muốn thay đổi nội dung của Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý, Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý nộp hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi đã đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp bổ sung nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý đã được cấp. Trường hợp từ chối phải thông báo rõ lý do bằng văn bản.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 Ngày làm việc 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 05 Ngày làm việc 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP (Mẫu TP-TGPL-04); đơn đề nghị thay đổi.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
- Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý đã được cấp. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Trong trường hợp nộp bằng hình thức trực tuyến thì tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý gửi bản chính Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý đã được cấp qua đường bưu điện. Bản chính: 0 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đã đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.