Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh.

Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế

Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Dịch vụ bưu chính Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT 1 (1).xls Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ bán ra trong tháng, mẫu số 01-1/GTGT (nếu không có phát sinh thì không phải khai) 2 (1).doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ mua vào trong tháng, mẫu số 01-2/GTGT (nếu không có phát sinh thì không phải khai) 3.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Bảng tổng hợp thuế GTGT theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01-3/GTGT (áp dụng trong trường hợp tại kỳ kê khai thuế NNT có khai bổ sung, điều chỉnh cho hồ sơ khai thuế của các kỳ khai thuế trước) 4.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ, mẫu số 01-4A/GTGT (nếu không có phát sinh thì không phải khai) 4 (1).doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm, mẫu số 01-4B/GTGT (nếu không có phát sinh thì không phải khai) 6.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT ( (nếu không có phát sinh thì không phải khai) 7.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT 73. Khai thue GTGT theo phuong phap khau tru_Phuong 2402.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Chi cục thuế huyện, thành phố

Yêu cầu, điều kiện thực hiện