Hợp nhất công ty luật

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Hai hoặc nhiều công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể thỏa thuận hợp nhất thành một công ty luật trách nhiệm hữu hạn mới. Hai hoặc nhiều công ty luật hợp danh có thể thỏa thuận hợp nhất thành một công ty luật hợp danh mới. Các công ty luật hợp nhất gửi hồ sơ đến trụ sở Sở Tư pháp nơi công ty luật hợp nhất đăng ký hoạt động.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày làm việc 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy đề nghị hợp nhất công ty luật TP-LS-28.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Hợp đồng hợp nhất, trong đó phải quy định rõ về thủ tục, thời hạn và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty luật bị hợp nhất; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Giấy đăng ký hoạt động của các công ty luật bị hợp nhất Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Điều lệ của công ty luật hợp nhất Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Yêu cầu, điều kiện thực hiện