Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật hợp danh. Công ty luật hợp danh có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Các công ty luật bị chuyển đổi gửi hồ sơ đến trụ sở Sở Tư pháp nơi công ty luật chuyển đổi đăng ký hoạt động.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy đề nghị chuyển đổi trong đó nêu rõ mục đích, lý do chuyển đổi và cam kết về việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty luật được chuyển đổi Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Dự thảo Điều lệ của công ty luật chuyển đổi Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật được chuyển đổi; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Danh sách thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu; bản sao Thẻ luật sư của các luật sư thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu của công ty luật chuyển đổi Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Bản sao giấy tờ chứng minh về trụ sở trong trường hợp có thay đổi về trụ sở Bản chính: 0 - Bản sao: 1

Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Yêu cầu, điều kiện thực hiện