Hợp nhất công ty luật nước ngoài

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Hai hoặc nhiều công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài có thể thỏa thuận hợp nhất thành một công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài mới.

Hai hoặc nhiều công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh có thể thỏa thuận hợp nhất thành một công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh mới.

Hai hoặc nhiều công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam có thể thỏa thuận hợp nhất thành một công ty luật hợp danh mới giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam.

Các công ty luật nước ngoài bị hợp nhất gửi hồ sơ hợp nhất công ty luật đến trụ sở Bộ Tư pháp.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy đề nghị hợp nhất công ty luật TP-LS-28.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Hợp đồng hợp nhất, trong đó phải quy định rõ về thủ tục, thời hạn và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của các công ty luật bị hợp nhất Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Giấy phép thành lập của các công ty luật bị hợp nhất Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Điều lệ công ty luật hợp nhất Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Bộ Tư pháp

Yêu cầu, điều kiện thực hiện