Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người đề nghị bổ sung tình hình thân nhân lập bản khai (Mẫu 5) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm các giấy tờ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra và bổ sung thông tin trong hồ sơ liệt sĩ.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc

Thành phần hồ sơ

Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc...
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Sổ hộ khẩu Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Biên bản của gia đình hoặc họ tộc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là con liệt sĩ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy khai sinh Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Sở Nội vụ

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Các cơ quan, tổ chức liên quan

Yêu cầu, điều kiện thực hiện