Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp tỉnh.

- Bước 2: Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 25 Ngày làm việc
 • Lệ phí: Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án Xem chi tiết
 • 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Thành phần hồ sơ

  1
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Các phụ lục tính toán kèm theo; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Các văn bản pháp lý có liên quan. Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Cơ quan thực hiện

  Cơ quan quản lý quy hoạch tỉnh

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện