Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi.

Bước 2: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi tổ chức thẩm định hồ sơ, ban hành Quyết định di dân đến vùng dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư và gửi Quyết định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến.

Bước 3: Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến tổ chức thẩm tra địa bàn nhân dân, xem xét, ban hành quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 60 Ngày làm việc
Dịch vụ bưu chính 60 Ngày làm việc

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ gửi UBND huyện nơi đi
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ trình của UBND cấp xã Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (ban hành kèm theo Phụ lục I của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) Phụ lục I.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (ban hành kèm theo Phụ lục II của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) Phụ lục I2.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư ban hành kèm theo Phụ lục III của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) Phụ lục II1.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Hồ sơ gửi UBND huyện nơi đến
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư của huyện nơi đi Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Quyết định UBND huyện nơi đi Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Yêu cầu, điều kiện thực hiện