Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện


Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi.

Bước 2: Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi, Ủy ban nhân nhân dân cấp huyện nơi đi tổ chức thẩm định hồ sơ và gửi hồ sơ đến UBND cấp tỉnh nơi đi.

Bước 3: Trong vòng 10 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp cấp tỉnh nơi đi chuyển cho cơ quan quản lý chuyên ngành bố trí dân cư cấp tỉnh kiểm tra, thực hiện. Cơ quan quản lý chuyên ngành bố trí dân cư cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đi ban hành Quyết định di dân đến vùng dự án, phương án và gửi Quyết định đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đến.

Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đến trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đi, căn cứ vào kế hoạch bố trí, ổn định dân cư hàng năm của tỉnh, tổ chức thẩm tra địa bàn nhân dân, xem xét, ban hành quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 70 Ngày làm việc
Dịch vụ bưu chính 70 Ngày làm việc

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ UBND cấp xã gửi UBND huyện nơi đi
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ trình của UBND cấp xã Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (ban hành kèm theo Phụ lục I của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) Phụ lục I.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (ban hành kèm theo Phụ lục II của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) Phụ lục I2.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư ban hành kèm theo Phụ lục III của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) Phụ lục II1.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Hồ sơ UBND cấp huyện nơi đi gửi UBND cấp tỉnh nơi đi
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư ban hành kèm theo Phụ lục III của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) Phụ lục II1.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Tờ trình của UBND cấp huyện Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Hồ sơ UBND cấp tỉnh nơi đi gửi UBND cấp tỉnh nơi đến
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Quyết định di dân đến vùng dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Công văn đề nghị UBND tỉnh nơi đến phối hợp và ra Quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án. Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Yêu cầu, điều kiện thực hiện