Thủ tục đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Nộp hồ sơ thủ tục hành chính:

Người thuê mua tàu bay, người thuê tàu bay có thời hạn từ 06 tháng trở lên đề nghị đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay gửi hồ sơ trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin ghi trong hồ sơ.

Giải quyết thủ tục hành chính:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Namthực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay theo Mẫu số 08 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18/08/2015; trường hợp không cấp, Cục Hàng không Việt Namphải trả lời người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hàng không Việt Namcó văn bản hướng dẫn người đề nghị đăng ký hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 3 Ngày làm việc
 • Phí: 1.500.000 đồng/lần ĐồngXem chi tiết
 • - Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc
  - Qua dịch vụ bưu chính; hoặc
  - Hình thức phù hợp khác.
  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
  Trực tuyến 3 Ngày làm việc
 • Phí: 1.500.000 đồng/lần ĐồngXem chi tiết
 • - Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc
  - Qua hệ thống bưu chính; hoặc
  - Trên môi trường điện tử; hoặc
  - Các hình thức phù hợp khác.
  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
  Dịch vụ bưu chính 3 Ngày làm việc
 • Phí: 1.500.000 đồng/lần ĐồngXem chi tiết
 • - Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc
  - Qua dịch vụ bưu chính; hoặc
  - Hình thức phù hợp khác.
  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

  Thành phần hồ sơ

  Bao gồm
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Tờ khai theo mẫu; Mau 6.6.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp từ bản chính hoặc bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính giấy tờ, tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị đăng ký trong trường hợp người đề nghị là tổ chức, cá nhân Việt Nam. Trường hợp giấy tờ, tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị đăng ký do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp thì các giấy tờ, tài liệu này phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lạic) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu) giấy tờ hợp pháp chứng minh về sở hữu tàu bay; Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  - Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao do chính cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đã lập bản chính xác thực hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính hợp đồng thuê tàu bay hoặc thuê mua tàu bay trong trường hợp bên cho thuê trong Hợp đồng thuê tàu bay hoặc bên cho thuê mua trong Hợp đồng cho thuê mua tàu bay đồng thời là chủ sở hữu tàu bay; Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  - Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao do chính cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đã lập bản chính xác thực hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính hợp đồng thuê tàu bay hoặc thuê mua tàu bay và giấy tờ chứng minh bên cho thuê hoặc bên cho thuê mua tàu bay có quyền cho thuê lại tàu bay trong trường hợp bên cho thuê trong Hợp đồng cho thuê tàu bay hoặc bên cho thuê mua trong Hợp đồng cho thuê mua tàu bay không phải là chủ sở hữu tàu bay. Bản chính: 0 - Bản sao: 1

  Cơ quan thực hiện

  Cục Hàng không Việt Nam

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không có thông tin