Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Đối với học sinh chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo.

Đối với học sinh chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Phòng giáo dục và đào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.
Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo nơi đến xem xét, quyết định.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Chưa quy định cụ thể. Chưa quy định cụ thể.
Dịch vụ bưu chính Chưa quy định cụ thể. Chưa quy định cụ thể.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Học bạ Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng). Bản chính: 0 - Bản sao: 1
Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập). Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có). Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác. Bản chính: 1 - Bản sao: 1
Bản sao giấy khai sinh Bản chính: 0 - Bản sao: 1
Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở) Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Cơ sở giáo dục phổ thông

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

a) Về đối tượng:
- Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.
- Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực
sự chính đáng để phải chuyển trường.
b) Điều kiện chung:
- Trừ các quy định tại khoản 2 và 3 Điều 2 Quy định chuyển trường và
tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh được xét và giải quyết chuyển trường
nếu bảo đảm đủ các điều kiện về đối tượng và hồ sơ thủ tục tại các Điều 4 và 5
của Quy định này.
- Việc chuyển trường từ trường trung học bình thường sang trường trung
học chuyên biệt (phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên, trường năng khiếu)
thực hiện theo quy chế riêng của trường chuyên biệt đó.
- Việc chuyển trường từ trường trung học phổ thông ngoài công lập sang
trường trung học phổ thông công lập chỉ được xem xét, giải quyết trong hai
trường hợp sau:
+ Trường hợp học sinh đang học tại trường trung học phổ thông ngoài
công lập phải chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ đến vùng có
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà ở đó không có trường trung học
phổ thông ngoài công lập thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét,
775
quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường trung học
phổ thông công lập.
+ Trường hợp học sinh đang học tại trường trung học phổ thông ngoài
công lập thuộc loại trường có thi tuyển đầu vào phải chuyển nơi cư trú theo cha
hoặc mẹ hoặc người giám hộ, mà ở đó không có trường trung học phổ thông
ngoài công lập có chất lượng tương đương thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
nơi đến xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học
trường trung học phổ thông công lập.