Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tiếp nhận đơn

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Bước 2: Thẩm định hình thức đơn

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ/từ chối chấp nhận đơn[1]).

+ Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;

+ Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

- Bước 3: Công bố đơn

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

- Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (có tính mới, có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

- Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về kiểu dáng công nghiệp và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp -- Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn; - Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; - Thẩm định nội dung: không quá 07 tháng từ ngày công bố đơn
 • Phí: 100000 ĐồngXem chi tiết
 • Phí: 120000 ĐồngXem chi tiết
 • Phí: 120000 ĐồngXem chi tiết
 • Phí: 120000 ĐồngXem chi tiết
 • Phí: 120000 ĐồngXem chi tiết
 • Phí: 600000 ĐồngXem chi tiết
 • Phí: 700000 ĐồngXem chi tiết
 • Lệ phí: 120000 ĐồngXem chi tiết
 • Lệ phí: 150000 ĐồngXem chi tiết
 • -- Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn;

  - Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;

  - Thẩm định nội dung: không quá 07 tháng từ ngày công bố đơn.
  Dịch vụ bưu chính -- Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn; - Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; - Thẩm định nội dung: không quá 07 tháng từ ngày công bố đơn.
 • Phí: 100000 ĐồngXem chi tiết
 • Phí: 120000 ĐồngXem chi tiết
 • Phí: 120000 ĐồngXem chi tiết
 • Phí: 120000 ĐồngXem chi tiết
 • Phí: 120000 ĐồngXem chi tiết
 • Phí: 600000 ĐồngXem chi tiết
 • Phí: 700000 ĐồngXem chi tiết
 • Lệ phí: 120000 ĐồngXem chi tiết
 • Lệ phí: 150000 ĐồngXem chi tiết
 • -- Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn;

  - Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;

  - Thẩm định nội dung: không quá 07 tháng từ ngày công bố đơn.

  Thành phần hồ sơ

  Bao gồm
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện) Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ) Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Tờ khai A.03 đăng ký KDCN.doc Bản chính: 2 - Bản sao: 0
  Bộ ảnh chụp/Bản vẽ Bản chính: 4 - Bản sao: 0
  Bản mô tả Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  tại mục “Phân loại quốc tế KDCN” trong Tờ khai, nếu người nộp đơn...
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Tờ khai Bản chính: 1 - Bản sao: 1

  Cơ quan thực hiện

  Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  - Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

  + Tác giả tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của mình;

  + Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thoả thuận đó không trái với quy định của pháp luật;

  + Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra kiểu dáng công nghiệp thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý;

  + Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phi từ ngân sách nhà nước:

  Ÿ Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật, quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

  Ÿ Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra trên cơ sở Nhà nước góp vốn (kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật), một phần quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp tương ứng với tỷ lệ góp vốn thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước là chủ phần vốn đầu tư của Nhà nước có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện phần quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

  Ÿ Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra trên cơ sở hợp tác nghiên cứu - phát triển giữa tổ chức, cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân khác, nếu trong thoả thuận hợp tác nghiên cứu - phát triển không có quy định khác thì một phần quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp tương ứng với tỷ lệ đóng góp của tổ chức, cơ quan nhà nước trong việc hợp tác đó, thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước tham gia hợp tác nghiên cứu - phát triển có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

  - Người có quyền đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.