Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

1. Trình tự thực hiện
a. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
b. Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu. Trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (gọi tắt là phòng TN&MT).
Bước 1: Người sử dụng đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc phòng TN&MT.
Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng TN&MT có trách nhiệm:
+ Thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền.
+ Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp.
+ Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cho bên nhận chuyển quyền.
+ Gửi phiếu lấy ý kiến Cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đề nghị chứng nhận quyền sở hữu (nếu có).
+ Chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế địa phương nơi có đất để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin địa chính do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng TN&MT chuyển đến, Cơ quan Thuế thông báo nghĩa vụ tài chính để các bên thực hiện theo quy định (lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân).
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng TN&MT theo quy định.
- Sau khi người sử dụng đất nộp giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng TN&MT lập hồ sơ để trình UBND huyện theo quy định.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, UBND cấp huyện quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp, đồng thời cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.
Trong cùng ngày Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được ký, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất gửi kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho hộ gia đình, cá nhân.
Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng TN&MT hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 25 Ngày làm việc
 • Lệ phí: file đính kèm
 • 25 ngày làm việc, trong đó:
  - Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng TN&MT: 12 ngày làm việc;
  - Xin ý kiến Cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất (nếu có): 05 ngày làm việc;
  - Tại Cơ quan thuế: 05 ngày làm việc;
  - Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày làm việc.
  Thời gian trên không tính thời gian 30 ngày niêm yết tại xã hoặc đăng tin; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã; không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
  Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc.
  Dịch vụ bưu chính 25 Ngày làm việc
 • Lệ phí: file đính kèm
 • 25 ngày làm việc, trong đó:
  - Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng TN&MT: 12 ngày làm việc;
  - Xin ý kiến Cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất (nếu có): 05 ngày làm việc;
  - Tại Cơ quan thuế: 05 ngày làm việc;
  - Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày làm việc.
  Thời gian trên không tính thời gian 30 ngày niêm yết tại xã hoặc đăng tin; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã; không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
  Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc.

  Thành phần hồ sơ

  3.1. Hồ sơ địa chính:- Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế,...
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  + Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; Mẫu 09.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  + Hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền đã lập theo quy định; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  3.1. Hồ sơ địa chính:- Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho...
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  + Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; Mẫu 09.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  + Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  + Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có đủ chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  3.2. Hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Tờ khai lệ phí trước bạ: Bản chính; Mẫu 01- Tờ khai lệ phí trước bạ.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có): Bản chính; Tờ khai thuế sử dụng đất phí nông nghiệp.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật về thuế (nếu có): Bản chính, Mẫu 03 - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai: Bản chính; Văn bản miễn giảm thuế.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có); Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  - Bản sao Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có); Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  - Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật (bản sao) hoặc Hợp đồng tặng cho tài sản là bất động sản theo quy định của pháp luật (bản sao) hoặc Hợp đồng (hoặc các giấy tờ) thừa kế bất động sản (bản sao); Hóa đơn giá trị gia tăng đối với trường hợp tổ chức chuyển nhượng bất động sản (bản sao). Bản chính: 0 - Bản sao: 1

  Cơ quan thực hiện

  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

  Phòng Tài nguyên Môi trường

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện