Khai thuế tiêu thụ đặc biệt cấp huyện

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

+ Bước 1. Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh. Đối với hàng hóa mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước thì khai theo lần phát sinh.

+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:
++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 0 Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.
Trực tuyến 0 Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.
Dịch vụ bưu chính 0 Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Thành phần hồ sơ gồm: ++ Tờ khai thuế TTĐB theo mẫu số 01/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 195/2015/TT-BTC; ++ Bảng xác định thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-1/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 195/2015/TT-BTC. + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) mau 01.TTDB.xls Bản chính: 1 - Bản sao: 0
+ Thành phần hồ sơ gồm: ++ Tờ khai thuế TTĐB theo mẫu số 01/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 195/2015/TT-BTC; ++ Bảng xác định thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-1/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 195/2015/TT-BTC. + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) Mẫu 01.1.TTĐB.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Chi cục thuế huyện, thành phố

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử