Thẩm định thiết kế, dự toán hoặc thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh sử dụng vốn đầu tư công đối với các dự án do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

a) Bước 1: Nộp hồ sơ
Chủ đầu tư nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ đến Phòng chức năng cấp huyện hoặc cơ quan Kiểm lâm cấp huyện.

b) Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Phòng chức năng cấp huyện hoặc cơ quan Kiểm lâm cấp huyện kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trả giấy tiếp nhận hoặc không tiếp nhận ngay cho chủ đầu tư.
Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng chức năng cấp huyện hoặc cơ quan Kiểm lâm cấp huyện kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trả giấy tiếp nhận hoặc không tiếp nhận ngay cho chủ đầu tư.

c) Bước 3: Thẩm định
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng chức năng cấp huyện hoặc cơ quan Kiểm lâm cấp huyện tổ chức thẩm định và có báo cáo kết quả thẩm định theo Mẫu số 15 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ; thông báo kết quả thẩm định đến chủ đầu tư.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 15 Ngày làm việc 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo Mẫu số 13 Phụ lục kèm theo Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ; Mẫu số 13.NĐ58.2024.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 1
- Thuyết minh thiết kế bao gồm dự toán và bản đồ thiết kế công trình lâm sinh theo Mẫu số 14 Phụ lục kèm theo Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ; Mẫu số 14.NĐ58.2024.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 1
- Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc kế hoạch vốn được giao đối với hoạt động sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các tài liệu khác có liên quan. Bản chính: 1 - Bản sao: 1

Cơ quan thực hiện

Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

.