Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

- Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện mở cửa hoạt động, cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi thông báo thành lập đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thư viện đặt trụ sở.
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày
 • Phí: ĐồngXem chi tiết
 • 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
  Trực tuyến 15 Ngày
 • Phí: ĐồngXem chi tiết
 • 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
  Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (toàn trình)
  Dịch vụ bưu chính 15 Ngày
 • Phí: ĐồngXem chi tiết
 • 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.

  Thành phần hồ sơ

  + Đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ...
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  (1) Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc thông báo thành lập thư viện theo Mẫu M01C Thông báo thành lập thư viện của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mẫu 01C.docx Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  + Đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  (1) Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc thông báo thành lập thư viện theo Mẫu M01A Thông báo thành lập thư viện cộng đồng/thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mẫu 01A.docx Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  (2) Tài liệu chứng minh đủ điều kiện thành lập quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Thư viện số 46/2019/QH14. Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Cơ quan thực hiện

  Phòng Văn hóa thông tin

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không yêu cầu.