Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng (UBND phường, xã)

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân lập bản khai (Mẫu CC1 Thông tư số 05) Gửi bản khai kèm theo bản sao một trong các giấy tờ quy định:
- Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng “Có công với nước”, Huân chương, Huy chương Kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.
- Trường hợp Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” hoặc Huân chương, Huy chương Kháng chiến khen tặng cho gia đình, ghi tên nhiều người thì mỗi người lập một bộ hồ sơ riêng.
Bước 2: Bộ phận TN&TKQ xã, phường trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 38 Thông tư số 05 gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 3: Bộ phận TN&TKQ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư số 05 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 4: Bộ phận TN&TKQ của Sở kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ). In giấy biên nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng người có công;
Bước 5: Phòng Người có côngtrong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra và trình Sở ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.
Bước 6: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giao cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển trả cho công chức cấp xã.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 25 ngày làm việc. + Tại UBND cấp xã: 05 ngày làm việc; + Tại UBND cấp huyện: 10 ngày làm việc; +Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày làm việc. Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã, phường.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Bản khai (Mẫu CC1 Thông tư số 05); MAU CC1.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
2. Bản sao một trong các giấy tờ sau: Bản chính: 0 - Bản sao: 0
- Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công", Bản chính: 0 - Bản sao: 1
- Bằng "Có công với nước", Bản chính: 0 - Bản sao: 1
- Huân chương Kháng chiến Bản chính: 0 - Bản sao: 1
- Huy chương kháng chiến, Bản chính: 0 - Bản sao: 1
- Quyết định khen thưởng. Bản chính: 0 - Bản sao: 1

Cơ quan thực hiện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp.Đà Nẵng

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Bản khai phải được xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú.